ก.ค. 06

คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีมอบหมวกพยาบาล

n2

พลตรีหญิง ดร.อรนันท์ หาญยุทธ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นประธานในพิธีมอบหมวกผู้ช่วยพยาบาลให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 และมอบหมวกพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให้แก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2  รุ่นที่ 7 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ่งในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารชวน  ชวนิชย์  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557

n10n4 n11n5n6n7

Video

VTR ประกอบรายวิชา 00728305 : FUNDAMENTAL NURSING

การล้างมือ

การใส่และถอด PBE

การเปิด/ปิด ห่อ Sterile Set

มิ.ย. 16

จิตอาสานักศึกษาพยาบาลศาสตร์และวิศวะกรรมศาสตร์ร่วมปรับปรุงที่อยู่อาศัยคุณยาย

IMG_0451

นักศึกษาจิตอาสาจากคณะพยาบาลและวิศวกรรมศาสตร์ร่วมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้คุณยาย
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557

Read the rest of this entry »

Older posts «