Untitled Document

"เรืองปัญญา พัฒนาวิชาชีพ เปี่ยมคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล" :: :: "Wisdom, Nursing Profession, Ethics and Globol Standard"

ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด :

 


  ข่าวกิจกรรม !

 กิจกรรมบริการวิชาการ 12 สิงหาคม 2556
 พิธีประดับขีดหมวกพยาบาล ปีการศึกษา 2555
  พิธีประดับขีดหมวกพยาบาล ปีการศึกษา 2554


 
  กิจกรรมประชุมวิชาการศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันประจำ ปีการศึกษา 2555 หัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน " โดยคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์    รายละเอียด  
กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคม อาเซียนประจำปีการศึกษา 2555  รายละเอียด  
ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการแนะแนวและ รับสมัครปี 2555
    รายละเอียด  
ประกาศมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เรื่องการให้ทุนการศึกษา "กองทุนคืนกำไรเพื่อคนดี EAU สู่สังคม" ประจำปีการศึกษา 2554
    รายละเอียด  
กำหนดการ โครงการ ทำบุญคณะเนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554
    รายละเอียด  
กำหนดการโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล (ภาคพิเศษ)วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554
    รายละเอียด  
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
    ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00-15.00 น.
    รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพ
    รายละเอียด    ภาพกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2552
    รายละเอียด    ภาพกิจกรรม

คณะพยาบาลจัดพิธีน้อมรำลึกพระคุณครู รับขวัญน้องใหม่และติดเข็มชั้นปี
    รายละเอียด    ภาพกิจกรรม

ประชุมวิชาการ “การจัดการความเสี่ยงทางกฎหมายในวิชาชีพทางการพยาบาล”
    รายละเอียด    ภาพกิจกรรม

ประดับขีดหมวกพยาบาล
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลขที่ 200 ถนนรังสิต - นครนายก (คลอง 5) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 02-5771028 ต่อ 356  Copyright © 2010